75 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത

Started “Since 1946”

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനം

Class 1 Super Grade - ISO 9001 - 2008 Certified Bank

ആരംഭം മുതൽ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

95,000ൽ അധികം സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കൾ

savings

Deposits

loans

Loans

facilities

Facilities

atm

ATM

mobileapp

Mobile App

open account

Open Account

Deposits

Loan

Facilities

Mobile App

A T M

Open Account

ABOUT US

THE BADAGARA CO-OPERATIVE RURAL BANK LTD.

The Badagara Co-operative Rural Bank Ltd. was established in 1946 and registered under co-operative societies act. The Bank head quartered at Vadakara in Kozhikode District, has 15 fully computerized branches including Head office.

The Badagara PCC Society formed in 1946 and the society attained remarkable success in supplying food gains to public through 130 ration shops. In 1956 August The Badagara PCC Society became “The Badagara Co-operative Rural Bank Ltd”.

Banking Frontiers FCBA award - 2021
Banking Frontiers FCBA award - 2021
Banking Frontiers FCBA award - 2021
Previous
Next
New Building Stone Laying Inaguration