വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്

  ഹെഡ് ഓഫീസ്

  ഞങ്ങളുടെ ശാഖകൾ

  ഹെഡ് ഓഫീസ്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  വി ഒ റോഡ്, വടകര

  0496-2513027

  മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  വി ഒ റോഡ്, വടകര

  0496-2516329

  അഴിയൂർ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ അഴിയൂർ

  0496-2500045

  കണ്ണൂക്കര ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ കണ്ണൂക്കര

  0496-2502242

  നട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  വടകര

  0496-2523084

  മയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ മയ്യന്നൂർ

  0496-2535298

  ചെമ്മരത്തൂർ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ ചെമ്മരത്തൂർ

  0496-2592080

  പുതുപ്പണം ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ പുതുപ്പണം

  0496-2522290

  താഴെ അങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  വടകര

  0496-2523718

  ടൌൺ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  വടകര

  0496-2524661

  നാരായണനഗർ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ വടകര

  0496-2512943

  തോടന്നൂർ ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ തോടന്നൂർ

  0496-2593879

  വില്ലിയപ്പിള്ളി ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ വില്ലിയപ്പിള്ളി

  0496-2963430

  ലോകനാർകാവ് ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ ലോകനാർകാവ്

  0496-2963027

  കൈനാട്ടി ബ്രാഞ്ച്

  വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് 

  പി.ഒ മുട്ടുങ്ങൽ വെസ്റ്റ് 

  0496-2992245