വിലാസം

വി.ഒ.റോഡ്, വടകര

75 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത

Started “Since 1946”

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനം

Class 1 Super Grade - ISO 9001 - 2008 Certified Bank

ആരംഭം മുതൽ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

95,000ൽ അധികം സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കൾ

നിക്ഷേപം

വായ്പ

സൗകര്യങ്ങൾ

മൊബൈൽ ആപ്പ്

എ ടി എം

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്

വടകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 1946 ൽ സ്ഥാപിതമായതും സഹകരണ സൊസൈറ്റി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഹെഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ 12 കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്.

ബാങ്കിന്റെ ഉത്ഭവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്ര വിഭാഗം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു.

ബാങ്കിംഗ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് FCBA അവാർഡ് - 2021
ബാങ്കിംഗ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് FCBA അവാർഡ് - 2021
ബാങ്കിംഗ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് FCBA അവാർഡ് - 2021
Previous
Next